Terms & Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions)

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือช่องทางการให้บริการอื่นใดของ ลุก24 ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

การใช้บริการของลุก24และช่องทางการให้บริการของลุก24

เว็บไซต์ แอปพลิเคชันและช่องทางบริการอื่น เช่น เว็บเพจต่าง ๆ การติดต่อผ่าน Messaging Apps หรือช่องทางการให้บริการอื่นใด (รวมเรียกว่า “ช่องทางการให้บริการ”) ของบริษัท ลุก24 จำกัดและบริษัทในเครือ (“ลุก24” หรือ “เรา”) ลุก24เป็นเจ้าของและผู้ดูแลช่องทางการให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการ รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของลุก24 อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมถึงใช้งานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของลุก24ด้วย

การใช้ช่องทางการให้บริการของลุก24 อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ที่กำหนดไว้ การใช้ช่องทางการให้บริการของลุก24ของท่าน ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมายดังระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด ซึ่งท่านได้อ่านและทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานช่องทางการให้บริการของลุก24 หรือเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ได้

ช่องทางการให้บริการนี้ นอกจากเป็นช่องทางบริการให้แก่ลูกค้าของเราแล้ว เนื้อหาในช่องทางการบริการนี้ ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นในการให้ความรู้ การเผยแพร่และให้ข้อมูล การรวบรวมและจัดทำข้อมูล บทความต่าง ๆ และเลือกรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งเราใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ ให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างไรก็ตามเราไม่รับรอง หรือรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลที่ปรากฎ เผยแพร่ เชื่อมต่อ ดาวน์โหลด หรือเข้าถึงได้จากช่องทางการให้บริการ และเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้ ดังนั้น หากท่านจะนำข้อมูล ที่ปรากฎนี้ไปใช้เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา และกรณีการนำข้อมูลไปใช้ แนะนำให้มีการสอบทาน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งอื่นอีกครั้ง

รหัสผ่านใด ๆ บนช่องทางการให้บริการของท่าน จะปกป้องบัญชีผู้ใช้ของท่าน และท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านของท่านให้เป็นความลับและปลอดภัยแต่เพียงผู้เดียว ท่านเข้าใจและยอมรับว่าตนเองเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ช่องทางการให้บริการทั้งหมด ซึ่งรวมไปถึงกรณีการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านในการใช้ช่องทางการให้บริการนี้ หากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านสูญหายหรือถูกขโมย หรือท่านเชื่อว่ามีการเข้าใช้บัญชีของท่านจากบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันที และทำการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยเร็วที่สุด


เครื่องหมายการค้า การบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

บริการของลุก24 บรรดาเอกสาร ข้อมูล วัตถุอื่นใด ไม่จำกัดเพียงแค่ข้อความ ซอฟต์แวร์ สคริปต์ รหัส การออกแบบ กราฟิก ภาพถ่าย เสียง วิดีโอ แอพพลิเคชัน คุณลักษณะการโต้ตอบ และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมด (“เนื้อหา”) ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เป็นของเรา ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายสิทธิ์บัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจะได้รับการรับรองหรือจดทะเบียนแล้วหรือไม่ โดยเนื้อหาทั้งหมดเป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราและเราขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น

เพื่อให้ท่านใช้บริการและใช้ประโยชน์ของเนื้อหา (เรียกรวมว่า “สิทธิ์ในการเข้าถึง”) แบบส่วนตัว โดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์  เราให้สิทธิ์ในการเข้าถึงนี้จะยังคงมีผลไปจนกว่าเราทำการยกเลิก โดยเป็นสิทธิ์ที่จำกัด ไม่ผูกขาด และเพิกถอนได้ ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการและเนื้อหาของเราในแบบส่วนตัว โดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ สิ่งใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในช่องทางการให้บริการของเรา ไม่อาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำใหม่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด ส่งผ่าน ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ หรือโดยวิธีการใด ๆ  หรือใช้ในลักษณะใด ๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า


การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานช่องทางการให้บริการ

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ที่ระบุอยู่ในช่องทางการให้บริการนี้ รวมทั้งที่ระบุอยู่ในช่องทางการให้บริการใดช่องทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่กำหนดอยู่ในช่องทางการให้บริการใดช่องทางหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ การใช้ช่องทางการให้บริการของท่านอย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย


การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหา และความเห็นซึ่งมีอยู่หรือสามารถหาได้ผ่านทางช่องการให้บริการ เป็นข้อมูลที่เราได้พยายามจัดหามาด้วยความระมัดระวัง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า เราได้รับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนช่องทางการให้บริการทั้งหมดดังกล่าวนี้ มีความถูกต้องสมบูรณ์และน่าเชื่อถือแต่อย่างใด โดยอาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์ ทั้งนี้ช่องทางการให้บริการ และเนื้อหาที่อยู่ในช่องทางการให้บริการจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นระยะ เราและพนักงานของเราไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลา ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร


สิทธิ์ในการเข้าถึง

เราสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขช่องทางการให้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ นอกจากนี้ เราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเตอร์เน็ต (IP Address) ใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น


การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

เราอาจจัดการให้มีการเชื่อมต่อหรือทำงานร่วมกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบริการ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของลุก24 ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเอง การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามเหล่านี้จึงอาจถูกควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เราไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนและไม่ได้รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดในพฤติกรรม คุณลักษณะ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สามใด ๆ  รวมถึงไม่รับประกันความเข้ากันได้ หรือความเข้ากันได้อย่างต่อเนื่องของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามกับบริการนี้

การที่ท่านเชื่อมต่อเว็บไซต์ แอปพลิเคชันเหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม เราจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับอันเนื่องมาจาก ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่กำหนดหรือเสนอบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของเรา ทั้งนี้ เรามิได้ให้คำรับรอง รับประกันหรือคำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูล สินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามดังกล่าว และเราจะไม่รับผิดสำหรับความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาใด ๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาในเว็บไซต์ แอปพลิเคชันเหล่านั้น เรามิได้ให้หรือมีข้อผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของท่านกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันอื่น ๆ ดังกล่าวนั้น โปรดทราบด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันอื่น ๆ ดังกล่าวท่านจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม


การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นมายังช่องทางการให้บริการของเรา

เรามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงมายังช่องทางการให้บริการของเรา และเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงมายังช่องทางการให้บริการของเรา หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันเหล่านั้น


การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับลุก24 โดยผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชันช่องทางการให้บริการ หรือวิธีการอื่นใด เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวไว้กับลุก24 โดยลุก24สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยได้ภายใต้ขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอนุญาตไว้ และลุก24พิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งลุก24และผู้เข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือช่องทางบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นของลุก24 รวมทั้งการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของลุก24

ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่ลุก24รวบรวมได้จากการให้ข้อมูลของท่าน อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึงที่อยู่ไอพี (IP Address) ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ทางอีเมล์ (E-mail) ของท่านและข้อมูลการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เพื่อดำเนินธุรกิจและการตลาดของลุก24

ในบางกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือช่องทางบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นของลุก24 ท่านอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นต่อการให้บริการดังกล่าว ตัวอย่างของการดำเนินการที่ผู้ใช้ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น รายละเอียดส่วนตัว ที่อยู่ ข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวเนื่องกับสินค้าและบริการ การขอความช่วยเหลือในการใช้บริการ หรือการบอกรับเป็นสมาชิกข่าวสารออนไลน์ เป็นต้น

การสมัครใช้บริการหรือการให้ข้อมูลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและช่องทางบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่าน และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุนี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่า ท่านต้องการที่จะลงทะเบียนไว้กับลุก24 และต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากลุก24 ซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถือว่า ท่านได้ทำการลงทะเบียนกับลุก24 โดยท่านจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากลุก24

ท่านสามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ และสิทธิ์ของท่านได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของลุก24โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว 


การบอกเลิกสัญญา ข้อจำกัดในการเข้าสู่ข้อมูล และข้อห้ามการใช้งาน

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการบอกเลิกสัญญานี้ หรือยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของช่องทางการให้บริการ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใด ๆ ของช่องทางการให้บริการของเรา ทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว เราจะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมีสาเหตุของการบอกเลิกหรือยกเลิกนั้นและไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิก และยกเลิกด้วย

ท่านจะต้องไม่ใช้ช่องทางการให้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ ท่านจะไม่ใช้ช่องทางการให้บริการของลุก24ในลักษณะใด ๆ ก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้ไร้ซึ่งความสามารถ หรือทำให้ช่องทางการให้บริการของเราหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อ กับช่องทางการให้บริการของเราต้องเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งานช่องทางการให้บริการของเราของบุคคลอื่นใด ท่านจะต้องไม่พยายามเข้าช่องทางการให้บริการของเรา รายการธุรกรรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของเราโดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด


กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่าน กับเราอันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้หรือการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันและช่องทางการให้บริการของลุก24 ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้างหรือกิจการตัวแทนระหว่างท่าน กับลุก24แต่อย่างใดทั้งสิ้น